Poruchy vnímání

https://flic.kr/p/6kvKJz
Advertisement

Vnímání je aktuální odraz reality v našem vědomí zprostředkovaný senzorickými receptory. Na periferní část receptoru působí podnět, který vyvolá vzruch. Vzruch je veden do mozku, kde v příslušné oblasti vyvolá počitek. Současně působí více podnětů, vzniká tedy více počitků. Ty se integrují s minulou zkušeností a vzniká komplexní vjem.

PORUCHY VNÍMÁNÍ, KT. NEJSOU PATICKÉ:

1. smyslové klamy
2. Purkyňovy paobrazy (následné barevné kontrasty)
3. živá představa
4. eidetizmus – schopnost věrně se živou senzorialitou v představě reprodukovat viděnou nebo slyšenou skutečnost. Běžný u dětí do 15 let, u umělců…
5. pareidolie – fantazijní dotváření reálných neurčitých útvarů
6. synestezie – asociace a zaměňování vjemů z různých čidel (např. barevné slyšení)

PATICKÉ PORUCHY VNÍMÁNÍ:

1. ILUZE

= zkreslené, deformované vjemy vyvolané skutečným reálným podnětem
– vnímající své iluzi bezvýhradně věří. Pseudoiluze = patický vjem, při němž je si osoba vědoma, že jde o zkreslený vjem.

 • sluchové – pacient v neutrálních zvucích nebo řeči slyší zřetelně jiné zvukové signály nebo řeč. Patří k nim i iluze řeči.
 • zrakové – patří sem i iluze identifikace osob:
  • iluze dvojníka (Capgrasův fenomén) – pacient vidí v blízké osobě někoho, kdo se za ni jen vydává, dvojníka.
  • Frégoliho syndrom – nemocný zaměňuje známou osobu s cizími lidmi
  • iluze metamorfózy – pacient vnímá, že lidé se změnili fyzicky i psychicky v jiné osoby
 • čichové a chuťové
 • hmatové – např. prádlo na těle je vnímáno jako sexuálně dráždivé dotyky domnělého partnera
 • pohybové (kinestetické) – pocit nezvykle snadného nebo naopak obtížného pohybu v důsledku zdánlivě změněné hmotnosti končetin
 • útrobní (viscerální) – pocit změněné funkce či velikosti, tlaku ne pohybu vlastních útrob

2. HALUCINACE
= šalebné vjemy bez jakéhokoliv vnějšího reálného podnětu

– jsou nevývratné
– podle kritičnosti:

 • pravé = pacient věří v jejich realitu
 • nepravé = pseudohalucinace – jsou již při svém vzniku korigovány

– podle složitosti:

 • elementární = jednotlivé smyslové podněty
  • optické (barvy, stíny, odlesky) = fotomy
  • akustické = akoazmata
  • jednotlivá slova = fonémy
  • z oblasti čichu = olfakce, odorace
  • z oblasti chuti = gustace
 • komplexní – souhrny počitků – halucinace postav, zvířat, scén…
 • kombinované – z několika smyslů současně – postava mluví a dotýká se pacienta…
 • asociované – po primární halucinaci následuje další – nemocný slyší hlas, že bude otráven a vzápětí cítí čpavé páry

– podle domnělé lokalizace:

1. smyslové

 • sluchové– nejčastěji jsou slovní a pacient je označuje jako hlasy:
  • imperativní – přikazují
  • teleologické – radí
  • antagonistické n. kontrérní – když se o pacienta hádají
 • zrakové
  • makropsie – objekty jsou větší
  • mikropsie – objekty jsou menší
  • mikrozoopsie (delirium tremens)
  • halucinace liliputánů – vidí zmenšení postavy lidí (del. tremens, atropin a jiné anticholinergní látky)
  • flashbacks = echo fenomény = psychotické reminiscence – spontánně se opakující halucinace a iluze u osob s anamnézou abusu halucinogen. látek
  • autoskopické halucinace – vidění sebe sama, většinou před sebou nebo jinde v prostoru
 • čichové a chuťové – dif dg: aura při epilept. záchvatu a unciformní krize (dráždění uncus gyri hippocampi nádorem)
 • taktilní
 • kinestetické – je přesvědčen, že létá, padá. Zvláštním případem jsou hal. verbálně-motorické (Séglasovy) – jeho ústy mluví jiná, cizí osoba, a graficko-motorické – jeho rukou píše někdo jiný
 • orgánové (viscerální) – své útroby vnímá falešně
 • negativní tělové halucinace – popírají existenci některých částí těla

2. intrapsychické

– odnímání (amputace) nebo vnucování (imputace) myšlenek
– myšlenky jsou ozvučovány, zveřejňovány

3. inadekvátní

– nemocný halucinuje vjemy jiným než příslušným čidlem – např. čichá nohama
– hal. extrakampinní – halucinovaný vjem projikuje mimo dosah svého čidla

PSEUDOHALUCINACE

 • Lhermitterovy pedunkulární pseudohalucinace – při lézi pedunculus cerebri. Jsou to vidiny pohybujících se barevných zvířat a lidských postav (větš. liliputánů). Sám popisuje, že je vidí jako v divadle.
 • Pickovy pontinní vize – vidí, jak se bortí stěny, křiví linie předmětů, prostupují se navzájem předměty i lidé
 • Hypnagogní a vilagogní pseudohalucinace

NONVERBÁLNÍ PROJEVY ILUZÍ A HALUCINACÍ

– naslouchací postoje nebo samomluva u sluchových halucinací
– blažený, extatický výraz – u zrakových, čichových
– zábrany proti halucinacím – masky…

3. PSYCHOSENZORICKÉ PORUCHY

– poruchy syntézy v oblasti jednotlivých analyzátorů – složité vjemy jsou vnímány zkresleně
– od gnostických poruch se odlišují tím, že zde není porušena identifikace a rozpoznávání, je porušena forma vjemu, způsob, jakým se vjem jeví.

 • poruchy vnímání vlastního těla(poruchy tělesného schematu)
  • dysmorfofobie – pocity a obavy, že se jim deformuje část obličeje
  • halucinace vlastního zápachu
  • příznak zrcadla – sleduje s úzkostí transformaci svého obličeje, dlouho a opakovaně se pozoruje v zrcadle, sleduje svůj výtaz, zjev.
 • poruchy vnímání pohybových změn okolí – okolní svět se zdá mrtvý, nepohyblivý, vnímá ho jako cizí, jako ve filmu
 • poruchy vnímání formy předmětů – metamorfopsie – předměty se zdají být znetvořené a pokřivené
 • poruchy vnímání prostoru – dysesterognozie – poruchy vnímání perspektivy – předměty jsou zmnožené (polyopsie), zmenšené (mikropsie), zvětšené (makropsie). Mohou se zdát být na jiném místě než jsou – optická alestezie
 • poruchy vnímání času – dyscronognozie – události trvají buď moc dlouho nebo krátce

příčiny psychosenzorických poruch:

 • organické
 • psychózy
 • medikamenty:
  • pravé halucinogeny – LSD, meskalin…
  • delirogeny – fencyklidin, ketamin, ditran
  • psychostimulancia (amfetamin…)
  • anticholinergika
  • dopaminergní látky (levodopa, amantadin, bromokriptin)
  • analgetika a opiáty (morfin, metadon, buprenorfin)
  • antikonvulziva (fenytoin, etosuximid)
  • kardiovaskulární látky (digoxin, propranolol a další beta blok., chinidin…)
  • antiflogistika (indometacin, salicyláty, kortikosteroidy)
  • antimikrobiální látky (antimalarika, insoniazid, sulfonamidy, tetracykliny)
  • ostatní (cimetidin, ranitidin…)

4. GNOSTICKÉ PORUCHY

– souvisí s poruchou korových analyzátorů při neporušenosti smyslových orgánů

 • Babinského anozognoze levostranné obrny těla – při levostranné hemiplegii při postižení pravé hemisféry – nemocní si deficit neuvědomují a při postavení padají
 • autotopagnozie – neschopnost rozlišovat jednotlivé části vlastního těla (levou od pravé apod.). Gerstmanův syndrom (nejč. při lézi parietálního laloku) = prstní agnózie (neschopnost pojmenovat prsty) + porucha pravolevé orientace + alexie + akalkulie
 • syndrom fantomového údu
Další články
Close

7denní plán, jak si zajistit pocit štěstí

Pokud znáte ty správné finty, zbavíte se špatné nálady do pár minut. Přečtěte si některé vědecky testované metody, jak přežít den pod psa. Ve stereotypu běžných...