Slovník

AJAX progress indicator
termín (vymazat)
 • a

 • abstinenční syndrom
  soubor příznaků, které vznikají při nedostatku látky, na které je člověk závislý. Konkrétní příznaky jsou závislé na charakteru dané látky.
 • abulie
  neschopnost donutit se do činností, nedostatek iniciativy. Častá u deprese.
 • abúzus
  zneužívání nebo nadměrné užívání drog nebo alkoholu
 • acetylcholin
  neurotransmiter hrající důležitou roli u demencí
 • ADHD
  porucha častá v dětském věku, u které se kombinuje porucha soustředění s impulzivitou (zbrklostí)
 • afekt
  prudké citové vzplanutí, jedná se o druh emoce
 • afektivní porucha
  porucha nálady – například deprese, mánie, bipolární afektivní porucha a další
 • agorafobie
  strach z otevřených prostor, z velkého množství lidí, z opuštění domova
 • Alzheimerova nemoc
  degenerativní onemocnění mozku, nejčastější příčina demence.
 • amisulprid
  antipsychotikum druhé generace
 • amnézie
  částečná nebo úplná ztráta paměti. Retrográdní amnézie znamená, že člověk si nemůže vzpomenout na poslední chvíle před úrazem. Anterográdní amnézie znamená, že si člověk nepamatuje určitý časový úsek po úrazu.
 • anamnéza
  součást lékařského vyšetření. Jedná se o historii pacienta – osobní anamnéza (operace, nemoci atd.), rodinnou anamnézu (duševní a jiné nemoci v rodině), farmakologická anamnéza (užívané léky) a další
 • anhedonie
  neschopnost prožívat radost a jiné příjemné pocity. Častá u deprese.
 • anorexie
  nechutenství. Může být u deprese nebo jiných poruch, nejen psychických. U mentální anorexie se jedná o úmyslné snížení příjmu potravy.
 • anticipace
  očekávání. Anticipační úzkost – úzkost, která je prožívána ještě předtím, než dojde k události, ze které má člověk strach.
 • antidepresiva
  léky užívané v léčbě deprese a příbuzných poruch nálady
 • antipsychotika
  léky užívané v léčbě schizofrenie a jiných psychotických poruch
 • anxieta
  úzkost
 • anxiózní poruchy
  poruchy, u kterých dominuje úzkost – zejména fobie, generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostně–depresivní porucha.
 • anyiolytika
  léky odstraňující úzkost
 • apatie
  vystupňovaný nezájem, častý u deprese
 • apraxie
  ztráta schopnosti vykonávat naučené složitější pohyby – například zavazování tkaniček, odemykání dveří apod. Může se objevit u demence nebo jiného organického postižení mozku.
 • aprosexie
  výrazně narušená pozornost, častá například u depresí nebo úzkostných poruch
 • aripiprazol
  moderní antipsychotikum
 • arteterapie
  léčba duševních poruch výtvarným uměním
 • AT ambulance
  psychiatrická ambulance specializovaná na léčbu závislosti na alkoholu a jiných drogách
 • autismus
  ztráta kontaktu s realitou, sociální izolace. Typický pro schizofrenii. V dětství představuje samostatnou poruchu, kdy je výrazně narušen kontakt dítěte s okolím, v chování dítěte jsou mimo dalších příznaků přítomny stereotypní aktivity a komunikace.
 • autoakuzace
  sebeobviňování, typické pro depresi. Pokud je chorobně vystupňováno a dotyčný ztrácí kontakt s realitou, může se jednat až o autoakuzační blud
 • autogenní trénink
  relaxační metoda sloužící k uvolnění těla i mysli
 • autosugesce
  přesvědčování sebe sama svojí vlastní myšlenkou
 • b

 • benzodiazepiny
  široká skupina léků pro úzkosti a napětí. Při pravidelném užívání delším než několik týdnů je riziko rozvoje závislosti.
 • bipolární afektivní porucha
  porucha nálady (afektivních porucha), pro kterou je typické střídání epizod deprese a epizod mánie, popř. jejich současný výskyt
 • blud
  nevývratné přesvědčení. Jedná se o poruchu myšlení, častou zejména u psychotických onemocnění.
 • bradypsychismus
  zpomalení psychických procesů a jejich projevů (myšlení, řeči, chování apod.)
 • c

 • citalopram
 • craving
  [krejving]bažení, silná touha po droze nebo alkoholu. Jeden z příznaků závislosti.
 • CT
  počítačová tomografie, zobrazovací vyšetření využívajících rentgenových paprsků vyhodnocených počítačem
 • cyklotymie
  porucha nálady trvající alespoň dva roky, pro kterou je typické střídání smutné a veselé nálady, avšak žádný z výkyvů není tak velký, abychom mohli diagnostikovat bipolární afektivní poruchu
 • d

 • delirantní
  týkající se deliria
 • delirium
  kvalitativní porucha vědomí způsobená poškozením mozku. Projevuje se poruchou pozornosti, poruchou vnímání (halucinacemi), myšlení, narušeným chování. Bývá i agresivita.
 • delirium tremens
  delirium, které vzniká při silné závislosti na alkoholu jako další stupeň abstinenčního syndromu. Charakteristický je silný třes.
 • demence
  označení pro závažnou degenerativní chorobu mozku projevující se narušením kognitivních funkcí a chování
 • depersonalizace
  pocit neskutečnosti sebe sama. Vlastní existence nebo tělo je vnímání jako nereálné, neskutečné, je oddělení od svých vlastních prožitků
 • depotní
  depotní injekce – injekce s účinnou látkou aplikovaná jednou za několik týdnů – výhodou je, že nahradí každodenní užívání tablet
 • depravace
  úpadek v oblasti sociálních vztahů například u alkoholiků
 • deprese
  porucha nálady charakterizovaná abnormálně smutnou náladou trvající alespoň 2 týdny a dalšími příznaky, jako je nedostatek energie, ztráta zájmů, zhoršení chuti k jídlu, výčitky, myšlenky na sebevraždu atd..
 • derealizace
  prožitek nereálnosti okolního světa, jako by svět byl oddělen sklem, jako by vše bylo hráno jako v kině. Objevuje se při únavě, ale také při některých psychických poruchách.
 • deteriorace
  úpadek duševních schopností, osobnosti, například u demence
 • dezorientace
  porucha orientace místem (kde), časem (kdy) nebo osobou (kdo). Častá je u demence, deliria apod.
 • disociační poruchy
  psychické poruchy vzniklé ztrátou volní kontroly nad procesy, které normálně pod touto kontrolou jsou – nad vzpomínkami, pocity, vědomím vlastní identity, tělesnými pohyby a vjemy
 • dopamin
  neurotransmiter hrající roli mimo jiné u psychotických poruch, u deprese nebo i u Parkinsonovy nemoci
 • dysforie
  porucha nálady charakterizovaná mrzutostí a špatnou až depresivní náladou
 • dysmorfofobie
  porucha, u níž dominuje přesvědčení o ošklivosti určité části vlastního těla a o negativním vlivu této části na život dotyčného
 • dyspnoe
  subjektivní pocity nedostatku vzduchu á obtížného dýchání – častá při úzkosti, kdy se člověk nemůže zhluboka a volně nadechnout.
 • dyssomnie
  narušený spánek
 • dystymie
  porucha nálady charakterizovaná alespoň dva roky trvající smutnou náladou, pesimistickým výhledem do budoucna a dalšími příznaky, jejich intenzita však není taková, abychom mohli hovořit o depresivní poruše.
 • e

 • elektrokonvulze
  elektrokonvulzivní terapie nebo elektrošoky
 • emoce
  subjektivní vztah člověka k vlastním projevům i k okolí
 • emotivita
  celkové citové naladění, citová složka osobnosti
 • encefalopatie
  neurologické a psychiatrické projevy poškození mozku. Jaterní encefalopatie jako následek jaterního selhání
 • enuresis nocturna
  noční pomočování u dětí ve věku, kdy již normálně ovládají svůj močový měchýř
 • epilepsie
  neurologické onemocnění projevující se náhlými záchvaty. Příčinou je elektrický výboj vznikající v neuronech v mozku, mnohdy jako následek poškození mozkové tkáně, často však také bez zjevné příčiny jako následek vyčerpání apod. Během záchvatu mohou být přítomny křeče, může dojít ke ztrátě vědomí
 • erotomanický blud
  porucha myšlení. Člověk jím trpící je nevývratně přesvědčen, že je do něj zamilována slavná osobnost, která však nemá možnost mu lásku vyjádřit
 • escitalopram
  antidepresivum typu SSRI
 • extrapotenční blud
  porucha myšlení. Člověk jím trpící nevývratně věří ve své nadpřirozené schopnosti či nadání
 • f

 • faktitivní porucha
  duševní porucha, při které dotyčný předstírá příznaky jiné choroby. Často se záměrně poškozuje, manipuluje s výsledky vyšetření apod. Na rozdíl o simulace zde není cílem zisk nějaké výhody (například důchodu apod.)
 • farmaka
  léky
 • farmakorezistence
  stav, kdy uvedené léky (farmaka) nezabírají nebo zabírají nedostatečně. Například farmakorezistentní deprese je deprese, u které nezabírají antidepresiva
 • flashback [flešbek]
  živá, většinou velmi krátce trvající vzpomínka na stav intoxikace drogou, nebo na prodělané trauma (typické pro posttraumatickou stresovou poruchu)
 • fluoxetin
  antidepresivum typu SSRI
 • fluvoxamin
  antidepresivum typu SSRI
 • fobie
  úzkostná porucha, u které dominuje bezdůvodný strach z věcí, situací nebo lidí. Strach může komplikovat a narušovat běžné fungování
 • g

 • GAD
  generalizovaná úzkostná porucha
 • grimasování
  opakované pohyby mimických svalů, „dělání obličejů“, může být například u schizofrenie
 • h

 • haloperidol
  antipsychotikum první generace
 • halucinace
  porucha vnímání – falešný vjem něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. V praxi se nejčastěji setkáváme s halucinacemi zrakovými (vidiny) a sluchovými (hlasy nebo jiné zvuky). Halucinace jsou časté u psychotických poruch, při intoxikacích drogou, při poškození mozku
 • halucinogeny
  drogy schopné navodit poruchy vnímání – halucinace
 • histrionská porucha osobnosti
  porucha osobnosti, která se projevuje zvýšenou sugestibilitou, teatrálností, koketérií, labilní emotivitou apod.
 • hyperventilace
  zrychlené a většinou povrchní dýchání, časté při nervozitě nebo úzkosti zejména u labilnějších osob. Následkem tohoto dýchání může být mravenčení nebo snížení citlivosti v rukou, což dále zvýrazní strach. Léčbou je dýchání vzduchu s vyšším obsahem oxidu uhličitého, tedy například vydechovaného(...)
 • hypnagogické halucinace
  halucinace, které se objevují při usínání, často i u jinak zdravých osob
 • hypnexagogické halucinace
  halucinace, které se objevují při probouzení, často i u jinak zdravých osob
 • hypnóza
  stav transu navozený druhou osobou, charakteristická je zvýšená ovlivnitelnost (sugestibilita) dotyčného pokyny druhé osoby
 • hypodynamogenie
  snížená vitalita a energie, častá u deprese
 • hypochondrická porucha
  neurotická porucha, u které dominují obavy z vážné nemoci. Součástí projevů je i nedůvěra vůči lékařským vyšetřením prokazujícím, že je dotyčný zdráv
 • hypománie
  porucha nálady, nižší stupeň mánie, trvající alespoň 4 dny
 • hypomnézie
  oslabení paměti alespoň v jedné z její složek
 • hypoprosexie
  zhoršené soutředění, roztěkanost
 • hysterie
  široký pojem zahrnující mimo jiné i hysterickou reakci a histrionskou poruchu osobnosti. Typické jsou dramatické výstupy, teatrálnost, labilní emotivita, zvýšená sugestibilita a další
 • i

 • iluze
  porucha vnímání – zkreslené vnímání reálného podnětu, příkladem může být záměna osob
 • indikace
  případy, na které lze použít daný léčebný postup
 • insomnie
  nespavost
 • interakce
  vzájemné ovlivnění účinků současně užívaných léků
 • intrapsychický
  vznikající uvnitř psychiky. Intrapsychické halucinace mohou mimo jiné znamenat, že dotyčný prožívá manipulování se svými myšlenkami jinou osobou
 • inventorní blud
  porucha myšlení – nevývratné přesvědčení o tom, že dotyčný vynalezl něco mimořádného
 • k

 • katatonie
  poruchy hybnosti zahrnující široké spektrum stavů od naprosté strnulosti (stuporu) až po brachiální agresivitu. Typická zejména pro katatonní schizofrenii
 • katatymní
  katatymně zkreslené myšlení znamená, že obsah myšlení je zkreslen aktuální emocí (například u úzkostí obavné myšlení, u deprese beznadějné obsahy apod.)
 • KBT
  kognitivně–behaviorální terapie
 • kleptománie
  impulzivní kradení věcí. Dotyčný nekrade věci pro zisk, ale pro vzrušení, které má s kradením spojeno. Věci pak většinou vyhazuje nebo tajně vrací na původní místo
 • kognitiva
  látky, které zlepšují kognitivní funkce. Používají se zejména pro léčbu demence
 • kognitivní funkce
  funkce zahrnující pozornost, intelekt, motivaci, paměť, jazykové schopnosti a další. Jsou postiženy zejména u demence
 • kontraindikace
  případy, ve kterých je použití daného léčebného postupu vyloučeno. Absolutní kontraindikace znamená, že léčebný postup nesmí být použit, protože by to mohlo mít za následek ublížení na zdraví nebo i smrt
 • konverze
  promítání psychických potíží (například intrapsychického konfliktu) do tělesných potíží (například bolesti hlavy).
 • koprolálie
  opakované nutkání k používání neslušných a obscénních výrazů
 • Korsakovův syndrom
  poškození mozku (například u demence, vlivem alkoholu apod.), které se projevuje hlavně narušením novopaměti – tedy pro dotyčného je problém uložit a vybavit si nové informace, jako například datum apod. Chybějící údaje doplňuje smyšlenkami (konfabulacemi), není si však vědom, že jde o smyšlenky.
 • kverulace
  opakované a nadměrné stěžování si. Kverulační blud je poruchou myšlení, nevývratným přsvědčením, které vede dotyčného k neustálému podávání stížností na úřady, policii apod.
 • l

 • laktační psychóza
  je široké označení pro různé duševní poruchy vzniklé v souvislosti s porodem. Ne vždy se musí jednat o psychózu v pravém slova smyslu, často má podobu poporodní deprese s úzkostmi
 • larvovaná deprese
  maskovaná deprese projevující se zejména tělesnými obtížemi
 • libido
  pohlavní touha. Může být často narušena jako vedlejší projev léčby psychofarmaky. Zvýšena může být při mánii
 • logorea
  nadměrná slovní produkce často podmíněná myšlenkovým tryskem (extrémně zrychleným myšlením). Může být například u mánie
 • m

 • makromanický blud
  porucha myšlení – nevývratné přesvědčení, časté zejména u mánie. Je pro něj typická přehnaná sebedůvěrou a přesvědčení o vlastních schopnostech.
 • mánie
  porucha nálady charakteristická zrychlením tempa, nadměrně veselou náladou, zhoršeným soustředěním, sníženou potřebou spánku apod.
 • maniodepresivní psychóza
  staré a dnes již nepoužívané označení pro bipolární afektivní poruchu
 • manýrování
  provádění bizarních pohybů při různých činnostech
 • megalománie
  porucha myšlení – nevývratné přesvědčení spočívající ve vlastním sebepřeceňování, chorobné touze po vyniknutí
 • mentální bulimie
  psychická porucha projevující se opakovanými záchvaty neodolatelné chuti k jídlu. Ze strachu ze zvýšení hmotnosti jsou tyto záchvaty často následovány uměle vyvolaným zvracením nebo i redukčními jinými aktivitami.
 • mentální retardace
  výsledek nedostatečného vývoje duševních schopností, při kterém je IQ menší než 70 bodů
 • mikromanie
  porucha myšlení – nevývratné přesvědčení, časté zejména u deprese, o svých nedostatečných schopnostech, nesmyslnosti života, nadměrné vině apod.
 • mikropsie
  porucha vnímání, při které je objekty jeví menší, než ve skutečnosti jsou.
 • mikrozoopsie
  halucinování malých zvířat, hmyzu, typické pro delirium tremens
 • misúzus léků
  nevhodné užívání léků ve smyslu překračování dávek nebo nevhodných kombinací
 • moria
  nepřirozeně veselá nálada spojená s nemístným, neadekvátním a často vulgárním žertováním a obtěžováním okolí
 • MRI
  magnetická rezonance – jedna z moderních zobrazovacích metod
 • multiinfarktová demence
  vaskulární demence způsobená mnohočetnými infarkty mozkové tkáně
 • mutismus
  neschopnost mluvení způsobená duševní poruchou, například u hluboké deprese
 • n

 • náhled
  uvědomování si vlastní choroby. Cizím slovem nosognose
 • nálada
  trvalejší pohotovost emoční reakce v určitém směru
 • narcistická porucha osobnosti
  porucha osobnosti charakterizovaná mimo jiné přehnaným obdivem sám k sobě, arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé
 • narkolepsie
  porucha charakteristická náhlými záchvaty spánku, které dotyčného přepadají zcela nečekaně i během dne
 • negativismus
  opačné chování než jaké je očekáváno nebo požadováno, je charakterizováno odporem vůči výzvám nebo příkazům
 • neologismus
  nové slovo, které často dává smysl pouze tomu, kdo jej vytvořil, objevuje se někdy například u schizofrenie
 • neurastenie
  řadíme mezi neurotické poruchy. Je pro ni charakteristické střídání podrážděnosti a únavy, jsou přítomny bolesti hlavy, poruchy soustředění a další potíže
 • neuroleptický maligní syndrom
  vzácný, život ohrožující stav, který se může rozvinout v reakci na léčbu antipsychotiky
 • neurotické poruchy
  široké spektrum poruch, jehož společným jmenovatelem je nadměrný pocit úzkosti. Jedná se o různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím
 • neurotransmiter
  nervový přenašeč, chemická látka, která zajišťuje komunikaci mezi neurony v mozku. Mezi nejvýznamnější v psychiatrii patří serotonin, noradrenalin, dopamin, acetylcholin, GABA
 • neuróza
  neurotická porucha
 • noční můra
  děsivý sen, ze kterého se dotyčný probouzí s masivní úzkostí
 • noradrenalin
  neurotransmiter hrající důležitou roli u deprese
 • nozofobie
  strach z nemoci
 • o

 • obsedantně–kompulzivní porucha
  neurotická porucha, charakterizovaná vtíravými myšlenkami (obsesemi) a nutkavým chováním (kompulzemi).
 • obsedantní
  nutkavý; například obsedantní myšlenky jsou myšlenky, které se proti vůli dotyčného vtírají na mysl
 • obsese
  nutkavá představa, myšlenka
 • OCD
  neurotická porucha, charakterizovaná vtíravými myšlenkami (obsesemi) a nutkavým chováním (kompulzemi).
 • olanzapin
  antipsychotikum druhé generace
 • organická duševní porucha
  porucha, která je způsobena poškozením mozku demencí, úrazem, infekcí, nádorem apod.
 • organický psychosyndrom
  obecný termín pro řadu příznaků, které se mohou objevit v návaznosti na organické poškození mozku. Může se jednat o postižení kognitivních funkcí, chování, ale také změny osobnosti apod.
 • originární
  typ makromanického bludu, kdy je dotyčný nevývratně přesvědčen o svém významném původu
 • p

 • palimpsest
  alkoholové "okénko", které vzniká v důsledku požití nadměrného množství alkoholu. Dochází k výpadku paměti většinou na část doby požívání alkoholu (večer předchozího dne apod.). Jedná se o poruchu paměti, jeden z případů anterográdní amnézie.
 • paliperidon
  antipsychotikum druhé generace
 • panická porucha
  úzkostná porucha charakterizovaná nečekanými záchvaty masivní úzkosti
 • parafilie
  porucha sexuální preference, řadíme sem například exhibicionismus, fetišismus, pedofilii, sadismus a masochismus a další
 • parafrenie
  forma chronicky probíhající schizofrenie, která se projevuje většinou až ve vyšším věku
 • paranoia
  česky stihomam, nadměrná vztahovačnost a podezřívavost. Mohou být přítomny i paranoidní bludy, zejména u psychotické poruchy. Nadměrnou podezřívavost můžeme nalézt i u paranoidní poruchy osobnosti.
 • paranoidně–perzekuční blud
  poruchy myšlení, v rámci které je pacient nevývratně přesvědčen, že je sledován a pronásledován
 • parasuicidium
  sebevražedný pokus nevedoucí ke smrti, může mít manipulativní nebo demonstrativní charakter
 • paroxetin
  antidepresivum typu SSRI
 • patický
  chorobný. Patický afekt je prudká a intenzivní emoční reakce, která je doprovázena krátkodobou poruchou vědomí a nemožností kontrolovat své chování. Patická ebrieta je stavem opilosti vyvolaným požitím jen velmi malého množství alkoholu
 • pavor nocturnus
  porucha spánku, nejčastěji v dětství, při které se dítě náhle probouzí s křikem a pocitem děsu. Po chvíli usíná a ráno si většinou nic nepamatuje.
 • pedofilie
  parafilie, tedy porucha sexuální preference, při které je vzrušení vázáno na dětské prepubertální objekty.
 • pervazivní vývojové poruchy
  neuropsychiatrické poruchy dětského věku postihující celou řadu funkcí – komunikaci, sociální dovednosti, kognitivní funkce apod. Patří sem například dětský autismus, Aspergerův syndrom a další.
 • perzekuční blud
  porucha myšlení, nevývratné přesvědčení, že dotyčného někdo pronásleduje. Typické pro paranoidní schizofrenii.
 • pesimum
  denní doba, kdy je deprese nejhlubší. V případě nejčastějších ranních pesima je deprese nejhorší ráno po probuzení.
 • piracetam
  látka, která má za úkol zlepšovat funkci mozku a chránit jej před poškozením.
 • pithiatický
  pithiatické příznaky jsou příznaky snadno ovlivnitelné sugescí, tedy psychicky. Často se s pithiatickými rysy setkáváme u osobností histrionských
 • placebo
  neúčinná látka. Tzv. placebo efekt znamená, že i tato neúčinná látka může vyvolat u člověka pozitivní efekt. Podstatou tohoto efektu je víra pacienta v účinek léku a jeho pozitivní očekávání.
 • PMS
  soubor příznaků, které se objevují v druhé polovině menstruačního cyklu. Zahrnují zejména podrážděnost, napětí, citovou labilitu a další
 • poruchy příjmu potravy
  mezi poruchy příjmu potravy řadíme mimo jiné mentální anorexii a mentální bulimii
 • postkomoční
  postkomoční syndrom je soubor příznaků, které se mohou rozvinout v návaznosti na otřes mozku
 • postprocesuální
  znamená, že současný stav je ovlivněn určitým proběhlým procesem v minulosti. Často se používá u psychotického onemocnění (schizofrenie), která jako chorobný proces mění chování člověka, často i jeho osobnost.
 • postpsychotická deprese
  deprese rozvíjející se po proběhlém psychotickém onemocnění, například po schizofrenii
 • postschizofrenní
  po schizofrenii. Často ve spojení s depresí, tedy postschizofrenní neboli postpsychotická deprese. Někdy také ve spojení postschizofrenní defekt, tím se myslí postprocesuální defekt osobnosti – více viz "postprocesuální".
 • PPP
  mezi poruchy příjmu potravy řadíme mimo jiné mentální anorexii a mentální bulimii
 • premenstruační syndrom
  soubor příznaků, které se objevují v druhé polovině menstruačního cyklu. Zahrnují zejména podrážděnost, napětí, citovou labilitu a další
 • presenilní
  před stářím. Typicky tzv. presenilní demence, které se objevují před 65. rokem života. Příkladem takové demence může být časná forma Alzheimerovy nemoci
 • pseudodemence
  nepravá demence. Na první pohled se jeví jako demence, ve skutečnosti nejde o demenci, ale jinou poruchu. Například řada osob s depresí si stěžuje na poruchy paměti a zejména ve vyšším věku mají obavy z počínající demence.
 • pseudohalucinace
  nepravé halucinace, tedy halucinace, které člověk vnímá, ale o nichž zároveň ví, že se jedná o klam a ne o realitu
 • pseudoiluze
  nepravé iluze, člověk je si při nich vědom, že to, co vnímá, je zkreslená realita, ne skutečnost
 • psychedelický
  vyvolávající změnu vědomí, často spojený s halucinacemi.
 • psychedelika
  látky s psychedelickými účinky, například LSD
 • psychoaktivní
  ovlivňující psychiku
 • psychodiagnostika
  vyšetření psychologem zejména za pomoci různých testů, často používané k upřesnění diagnózy
 • psychofarmaka
  léky používané k léčbě duševních poruch
 • psychopat
  člověk s poruchou osobnosti
 • psychosomatický
  psychosomatická nemoc se projevuje tělesnými příznaky, původ je však v psychice člověka – například se může jednat o projev dlouhodobého stresu apod.
 • psychotický
  týkající se psychózy
 • psychotik
  člověk trpící psychotickou poruchou (psychózou)
 • psychóza
  duševní onemocnění, při kterém je narušen kontakt s realitou. To je projevuje poruchami vnímání (halucinacemi) a poruchami myšlení (bludy)
 • pyromanie
  duševní porucha charakterizovaná neodolatelným puzením zakládat požáry
 • r

 • racionalizace
  snaha o logické zdůvodnění jinak nelogického chování. Častá u alkoholiků – ti mnohdy racionalizují své pitím tím, že vysvětlují důvody, proč ještě nepřestali pít
 • raptus
  výbuch zuřivosti často spojený s agresivitou
 • recidiva
  návrat nemoci po jejím úplném vyléčení
 • remise
  vymizení příznaků a projevů nemoci
 • resocializace
  obnovení společenských vazeb a znovuzačlenění do společnosti. Důležitá součást léčby některých duševních onemocnění
 • rezonantní nálada
  předrážděná nálada se sklonem ke hněvu a agresivitě
 • risperidon
  antipsychotikum druhé generace
 • ruminace
  obsedantní přemítání, tedy neustálé uvažování nad určitým tématem, mnohdy nepříjemným, a to i proti vůli dotyčného člověka. Časté u OCD, u depresí a jiných poruch
 • s

 • sedativa
  léky navozující sedaci – zklidnění
 • senilní plaky
  Alzheimerovské plaky, patologické změny v mozcích pacientů trpících Alzheimerovou chorobou
 • serotinin
  neurotransmiter hrající roli zejména u depresí a neurotických poruch
 • sertralin
  antidepresivum typu SSRI
 • schizoafektivní
  nejčastěji ve spojení schizoafektivní porucha. Jedná se o poruchu, u které jsou současně přítomny jak příznaky poruchy nálady (afektivní příznaky), tak psychotické příznaky
 • schizofrenie
  psychotické onemocnění charakterizované narušením myšlení a vnímání a oploštělou nebo nepřiléhavou emotivitou
 • schizoidní porucha osobnosti
  porucha osobnosti, pro kterou je typická uzavřenost do vlastního fantazijního světa, emoční chlad, necitlivost ke společenským konvencím a další příznaky
 • schizotypní porucha
  duševní porucha připomínající schizofrenii, ale příznaky zde nedosahují takové hloubky, také vliv nemoci na fungování člověka není tak negativní
 • sniffing
  čichání těkavých látek, například ředidel nebo toluenu
 • SNRI
  skupina moderních antidepresiv působícíh přes serotonin a noradrenalin
 • somatizace
  podvědomé převedení psychických stavů do tělesných příznaků
 • somatizační porucha
  druh somatoformní neurotické poruchy
 • somatoformní poruchy
  soubor neurotických poruch projevujících se tělesnými příznaky bez odpovídající organické příčiny, příčina je totiž psychická
 • somnambulismus
  porucha spánku, náměsíčnost
 • SSRI
  skupina moderních antidepresiv působících přes serotonin
 • stres
  stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou
 • sugesce
  je podmanivé působení neboli ovlivňování myšlení či představ, jemuž osoba podléhá. Podléhat může myšlence, představě, přání nebo názoru někoho druhého, ale také sama sebe (pak jde o autosugesci).
 • suicidium
  sebevražda, tedy úmyslné a vědomé ukončení vlastního života
 • syndrom
  soubor příznaků. Například depresivní syndrom zahrnuje příznaky jako depresivní náladu, nedostatek vůle, nedostatek energie, narušené soustředění apod.
 • t

 • tachypsychismus
  zrychlení psychických dějů a jejích projevů (myšlení, řeči apod), opak bradypsychismu
 • TCA
  tricyklická antidepresiva
 • tentamen suicidii
  nezdařený pokus o sebevraždu
 • toxická psychóza
  psychotická porucha vyvolaná drogami
 • trankvilizéry
  léky působící proti úzkosti a napětí, tedy anxiolytika a sedativa
 • tremor
  třes
 • tymoleptika
  starší označení pro antidepresiva
 • tymoprofylaktika
  jiné označení pro stabilizátory nálady používané zejména u bipolární afektivní poruchy
 • ú

 • úzkost
  nepříjemný emoční stav zahrnující obavu nebo strach bez jasné příčiny
 • v

 • vegetativní příznaky
  tělesné příznaky zahrnující nevolnost, zvracení, průjem, bušení srdce, pocení, sucho v ústech apod. Velmi časté u úzkostí
 • verbální
  slovní
 • verbigerace
  mechanické opakování stejných slov či výroků

Napsat komentář