Demence

https://flic.kr/p/vncbBF
Advertisement

Demence je označením pro chorobný stav, který je charakteristický úbytkem paměti a dalších kognitivních funkcí (intelektu, pozornosti a motivace). Přítomny mohou být také poruchy ostatních nekognitivních funkcí, zejména chování.

Demence mohou být

 • primární – vznikají „samy od sebe“ – např. Alzheimerova choroba
 • sekundární – ty vznikají na základě jiného chorobného stavu – např. následkem infekce mozku, nádorů, aterosklerózy apod.

Abychom mohli u dotyčného člověka mluvit o demenci, musí být splněna všechna následující kritéria:

A) musí být přítomno postižení paměti a zároveň dalších kongitivních funkcí

 • pokles paměti je nejnápadnější při učení se novým informacím
  • mírná demence: pokles paměti je na překážku denním činnostem, ale není ještě tak závažný, aby znemožňoval soběstačný život
  • středně těžká demence: vážný handicap pro soběstačný život, nejsou schopni si vybavit zákl. informace o místě, kde se nacházejí
  • těžká demence: úplná neschopnost vštípit si do paměti nové informace, není schopen rozpoznat ani blízké příbuzné
 • pokles dalších kognitivních funkcí– úpadek úsudku, myšlení…
  • mírná demence: zhoršení výkonu v denním životě ale ještě není závislý na druhých
  • středně těžká demence: nedovoluje jedinci fungovat v denním životě bez pomoci jiných osob
  • těžká demence: nedostatek nebo úplné chybění srozumitelných představ

B) povědomí o postředí je zachováno po dobu dostatečně dlouhou k tomu, aby bylo možné jednoznačně prokázat příznaky kritéria A. Jinými slovy není přítomna rychle postupující zmatenost charakteru deliria apod.

C) musí být přítomen nejméně  jeden z následujících příznaků:

 1. emoční labilita
 2. podrážděnost
 3. apatie
 4. obhroublost ve společenském vystupování

D) kritérium A průkazné alespoň po dobu 6 měsíců

Poznámka: u demence na rozdíl od mentální retardace dochází k poklesu kognitivních funkcí až poté, co již byly dostatečně vytvořeny. U retardace naopak ani nedojde k jejich dostatečnému vývinu.

Další články
Close

Věk ženy při porodu ovlivňuje příznaky deprese dcery

Stáří otce není zásadní, podobný dopad nebyl pozorován u chlapců WASHINGHTON – U dcer (ne však u synů), jejichž matky byly při porodu starší 30...