Deprese můžeme dělit z několika hledisek: 1. podle závažnosti Podle závažnosti dělí Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) depresi na lehkou, středně těžkou a těžkou – podle počtu přítomných příznaků. 2. podle délky trvání Deprese, která trvá déle než dva roky, se označuje jako chronická. Chronická deprese postihuje asi 10-20% nemocných. Jestliže se v životě dotyčného člověka…

Zjednodušeně můžeme říci, že deprese se podle vyvolávající příčiny dělí na primární a sekundární. Většina depresí je primárních, proto se jim budeme věnovat až po stručném popisu sekundárních depresí. Sekundární deprese je druhotná a nemusí se při jejím vzniku výrazněji uplatňovat psychika dotyčného. Sekundární deprese se může rozvinout jako následek přímého poškození mozku, např. úrazem,…

Spánek je jedním z nejcitlivějších ukazatelů psychického zdraví člověka. Stačí jen mírná zátěžová situace a řada lidí na ni reaguje zhoršeným usínáním, přerušovaným spánkem, předčasným probouzením nebo jejich kombinací. Není proto divu, že špatný spánek je problémem velké části populace – během života postihne až třetinu obyvatel západních zemí. Je to problém natolik rozšířený, že…

Mezi další poruchy spánku patří nadměrná spavost, neboli hypersomnie. Ta se projevuje nadměrnou ospalostí přes den, dotyčný si musí dopřát spánek i během dne. Porucha může být opět součástí jiných chorob (ať už fyzických nebo duševních), proto je nutné důkladné vyšetření nejen psychiatrem, ale i praktickým lékařem popř. lékařem jiné odbornosti. Narkolepsie je poměrně zajímavou…

Spánek za normálních okolností probíhá v určitých cyklech. Každý cyklus trvá asi hodinu a půl a skládá se ze dvou fází – REM a NREM (non REM). Tyto fáze můžeme od sebe snadno odlišit pomocí vyšetření EEG (elektroencefalografie). Můžeme na ně však také usoudit prostým pozorováním spícího člověka. Fázi REM poznáme podle toho, že dotyčný…

Sekundární deprese je druhotná a nemusí se při jejím vzniku výrazněji uplatňovat psychika pacienta. Sekundární deprese se může rozvinout jako následek přímého poškození mozku, např. úrazem, drogami, léky, infekcí. Poznáme ji tak, že často odeznívá po odstranění této příčiny. Tyto deprese jsou charakteristické tím, že nemusí být vyjádřena většina příznaků typické deprese. Z léků se…

Ohodnoťte, zda byste byli schopni usnout při následujících aktivitách. Jedná se o nutkání ke spánku, ne o běžnou únavu. Díky této škále můžeme zhodnotit nadměrnou denní spavost.

Patří mezi poměrně vzácné demence. Řadíme ji mezi tzv. presenilní demence – objevuje se tedy už kolem 50. roku života. Příčinou této demence jsou zvláštní proteinové částice označované jako priony. Postižení mozku je celkové, bez jednoznačné preference k té či oné části či laloku. Průběh je poměrně rychlý – smrt nastává od objevení se prvních…

Huntingtonova choroba je neurodegenerativním onemocněním, které umíme diagnostikovat, neumíme jej však léčit. Dominují u ní neurologické příznaky – typické trhavé pohyby, poruchy chůze apod. Demence se u této choroby začíná projevovat zhruba od 40. roku života. Je pro ni kromě postižení kognitivních funkcí typická celková zpomalenost, dále depresivní nálada s častými sebevražednými sklony, paranoidita. V…

Jak už název napovídá, u této demence jsou postiženy hlavně frontální (čelní) a případně i temporální (spánkové) mozkové laloky. Dochází k jejich atrofii, tedy úbytku tkáně v nich – úbytku neuronů. Tzv. Pickova choroba znamená, že v postižených neuronech jsou navíc přítomna tzv. Pickova tělíska. Klinický obraz je však stejný. V klinickém obraze tedy vidíme…

Patří mezi vzácnější demence. Je pro ni charakteristický nález tzv. Lewyho tělísek v neuronech mozkové kůry. Lewyho tělíska jsou jinak typická pro Parkinsonovu chorobu. V případě této demence se však nachází v mozkové kůře a aby toho nebylo málo, jsou v kůře přítomny i alzheimerovské změny. Průběh je většinou pozvolný, plíživý. Objevují se však náhlé…

Vaskulární demence je po Alzheimerově chorobě druhou nejčastější demencí vůbec. Představuje asi 20-30% všech demencí. Na třetím místě se pak nachází demence smíšené – zahrnující jak procesy alzheimerovské, tak vaskulární. Mezi rizikové faktory řadíme hlavně hypertenzi, vysoký cholesterol, aterosklerózu, pak samozřejmě kouření, cukrovku apod. Vaskulární demence vzniká při postižení cév mozku. V podstatě zde dochází…

Zatím neumíme léčit příčinu Alzheimerovy choroby. Můžeme však její postup alespoň částečně zpomalit. Terapie je zaměřena jednak na poruchy paměti a intelektu (tedy kognitivních funkcí) a jednak na související BPSD – tedy zejména poruchy chování. Pro léčbu poruch paměti a intelektu užíváme takzvaná kognitiva. Pro jednoduchost k nim řadíme i látky zamezující nadměrnému vstupu vápníkových…

Schizotypní porucha představuje dlouhodobý stav s výkyvy, které mohou připomínat schizofrenii. Chybí však jasné vyjádření schizofrenních příznaků, celkový obraz je nezřetelný. Proto také projevy musí být přítomny alespoň dva roky, než můžeme diagnózu schizotypní poruchy stanovit. V americké psychiatrické klasifikaci je tato porucha považována za poruchu osobnosti – tzv. schizotypální poruchu osobnosti. Naše klasifikace ji…

Pro většinu populace znamená schizofrenie “rozštěp osobnosti”. Tedy že osobnost člověka se rozdělí na dvě, z nichž jedna je normální, zatímco ta druhá je nebezpečná, agresivní, ohrožující. Realita je jiná. Uvedená mylná představa je však stále sycena překladem slova schizofrenie, kdy “schisis” znamená “rozštěp”. Lidé se schizofrenií však dvě nebo více osobností nemají. Diagnóza “rozdvojení”…

„Alkohol“ je označení pro řadu chemických látek, které mají určité shodné znaky. Běžně se označení alkohol používá pouze pro jednu z těchto látek, známou jako ethanol. Ethanol je psychotropní návykovou látkou. Psychotropní znamená, že mění naše vědomí. Na alkohol se dále vytváří závislost (návyk), a to jak fyzická, tak psychická. Alkoholu se věnujeme již v…

I když to nemusí být na první pohled patrné, alkohol působí na organismus a psychiku tlumivě. V první fázi dochází k uvolnění nálady, živější emotivitě a zvýšené fyzické aktivitě. To vše je dáno tím, že jsou alkoholem utlumeny přirozené brzdící mechanismy. Proto lidé, kteří běžně působí chladně a kontrolují své chování, vlivem alkoholu „roztávají“, stávají…

Tzv. škodlivé užívání je definováno jako poškození tělesného či duševního zdraví nebo narušení mezilidských vztahů v důsledku konzumaci alkoholu. Konzumace by měla být dlouhodobá, alespoň jeden měsíc trvající. TĚLESNÉ ZDRAVÍ Alkohol (ethanol) sám o sobě je toxickou látkou. Ne náhodou se přidává do desinfekčních prostředků, vod po holení apod. V organismu je ethanol zpracováván pomocí…

Na závislost na návykových látkách se díváme jako na duševní poruchu, kterou jsme schopni léčit. Na alkoholu vzniká jak psychická, tak fyzická závislost. Nejprve vzniká závislost psychická. Ta se projevuje silnou touhou po alkoholu (tzv. craving [krejving] neboli bažení) potížemi v kontrole užívání alkoholických nápojů (dotyčný není schopen „říci si dost“) postupným zanedbáváním jiných zájmů…