Poruchy emocí

https://flic.kr/p/fLe7Hg
Advertisement

Emoce jsou psychické jevy, které mají hodnotící význam, a proto jimi vyjadřujeme, zda je nám něco příjemné nebo nepříjemné, uspokojení nebo neuspokojení…

Anatomie – thalamus a limbický systém.

Afektivita = pohotovost k emočním reakcím.

Emotivita = celková dlouhodobá emoční charakteristika jedince

Char. rysy emocí:

 • subjektivita
 • polarita
 • aktuálnost
 • dynamičnost
 • asociativnost (vyskytují-li se vedle sebe 2 emoce různé kvality, vzniká z nich asociací nová emoce, která není jen jejich prostým součtem)
 • iradiace (výsledná emoce se uplatní dominantně a ostatní jsou jí podřízené)
 • přesun emocí (emoce se může přenášet z jednoho jevu na druhý)

Tělesné projevy emocí:

 • mimika
 • pantomimika (gesta, pohyby, držení těla…)
 • hlasový výraz
 • vegetativní a hormonální změny

Rozdělení emocí

 1. podle polarity:
 • kladné
 • záporné
 • nižší:
  • tělesné – směřují k udržené rovnováhy (žízeň, únava…)
  • individuální – člověk je prožívá jako vztah k základním jevům (radost, smutek, strach)
 • vyšší: mají sociální a společenský význam
  • sociální
  • estetické
  • etické
 1. podle kvality:

1. PORUCHY AFEKTU

Afekt = intenzivní emoce, která vzniká rychle, prudce po více či méně zřetelném podnětu a má konkrétní zaměření.

Městnání afektu – dojde k výbuchu na nepatrný podnět. Přesun afektu – jedinec na silný prvotní podnět nereaguje, ale na jiný, třeba již slabý podnět, bývá reakce bouřlivá. Sdružení afektu – k rozšíření emoční reakce na další předměty nebo osoby. Odreagování afektu = afektivní napětí bylo uvolněno nějakým jiným náhradním způsobem.

 1. afekt nezvládnutý – dotyčný není schopen v dostatečné míře ovládnout své chování. Není zde poruchy vědomí, ani amnézie.
 2. patický afekt– liší se od normálního a nezvládnutého:
  • ↑ intenzita
  • ↑ trvání (ne vždy)
  • na jeho vrcholu dochází ke krátce trvající kvalitat. poruše vědomí (obnubilaci)
  • po jeho odeznění je proto na období vrcholu amnézie
  • chování a jednání neodpovídá osobnosti postiženého
  • zpravidla končí spánkem, únavou, vyčerpáním
  • často vzniká na určitém terénu – opilost, demence, encefalopatie, hladovění, únava…
 3. afektivní stupor – na rozdíl od normálního průběhu afektu je fáze prvnostního zárazu vytupňována v afektivní stupor. Dostavuje se většinou po hrůzné události nebo situaci – postižený strne, není schopen pohybu či řeči, mimika a gestikulace se zastaví.
 4. afektivní ztlum (útlum) – objevuje se po nadměrném emocinálním podnětu – dojde k odsunutí afektu. Postižený reaguje klidně a bez emocí, emoční reakce se plně projeví až když pomine nebezpečí.
 5. afektivní raptus – afekt se mimořádně vystupňuje a prodlouží v trvání. Probíhá se značnou silou a energií. Může se být spojen s patickým nebo nezvládnutým afektem.
 6. paroxyzmální afekt (ictal emotion) – náhle, bez zjevné příčiny, obsahem je nejč. úzkost. Trvá většinou hodiny. Často v důsledku poruch temporálního laloku (u epilepsie apod.).
 7. zvýšená afektivní dráždivost – zvýšená pohotovost k patolog. afektivním reakcím.

2. PORUCHY NÁLADY

Nálada = déletrvající pohotovost k emočním reakcím určitého směru.

Faktory ovlivňující náladu: fyzikální (sezónní zimní deprese), chemické (drogy, psychofarmaka), somatogenní a metabolické (deprese u hypotyreózy, premenstr. krize, popudlivost při hypoglykemii a hypertyreóze), organické (afekce CNS), psychologické (traumatizující zážitky → deprese).

Charakter. rysy patických nálad:

 • intenzita – sebevětší odchylka norm. nálady zdaleka nedosahuje intenzity patické nálady
 • trvání – týdny, měsíce
 • nezávislost na psychogenních podnětech – je na delší dobu neodklonitelná
 • vliv na ostatní psych. funkce (myšlení, jednání, vzhled, osobnost) – silnější než u norm. nálady
 • podmíněnost chorobnými změnami CNS – je vždy součástí nějaké duš. poruchy
 1. Expanzivní nálady
  • euforie – pocit pasivní „tupé“ spokojenosti – u afekt. a organ. psych. poruch, intoxikací…
  • manická a hypomanická nálada – u afekt, poruch, schizoafekt. poruchy, organ. poruchy
  • extatická nálada – pocit blaženosti, vytržení, štěstí, povzenesenosti
  • rezonantní (zlobná) nálada – podrážděnost, nevlídnost, zvýšené sebevědomí
  • explozivní nálada – hl. u epileptiků a chron. alkoholiků
  • moria – veselá nálada s nemístným, netaktním a vulg. žertováním a obtěžováním okolí. Často u léze front. laloku.
  • dysforie (rozlada) – oproti rezonantní náladě je mírnější a není přítomno zvýšené sebevědomí. U epilepsie, ment. retardace i u manického sy.
 2. Depresivní (mikromanické) nálady
  • depresivní nálada
  • bezradná nálada – bezradnost a neschopnost rozhodování
  • anhedonická nálada – neschopnost prožívat štěstí, radost. Oproti apatickému nemocnému prožívají tuto neschopnost nešťastně.
  • morózní nálada – zlostná, mrzutá, vyšší riziko sebevraždy
 3. Úzkostné (anxiózní) nálady
  • anxieta a anxiózní nálada – subjektivně nepříjemný pocit obav a strachu. Strach nemá konkrétní obsah (narozdíl od fobie)
  • fobie – patol. strach, perzistující a iracionální, z konkr, specifické situace, objektu nebo činnosti. Fobie není jedinec schopen potlačit vlastní vůlí, i když si je uvědomuje jako bezdůvodné pocity, ke kterým má kritický postoj.

3. PORUCHY VYŠŠÍCH CITŮ

 • nadměrný rozvoj vyšších citů
 • defekt vyšších citů
  • sociální tupost – porucha až úplná neschopnost citového kontaktu
  • moral insanity = anetičnost – vystupňování citového defektu do krajního egoismu, bezcitnosti, bezohlednosti
 • poruchy estetických citů
 • poruchy etikých citů
  • emoční depravace – mizení morálních zábran a stupňování pudového jednání při celkovém úpadku osobnosti
  • emoční degradace – úpadek celé osobnosti – city se redukují na oblast tělesných potřeb – zejména u organ. psych. poruch.

4. PORUCHY STRUKTURY EMOCÍ

 1. paratymie (paradoxní emoce) – emoce nejsou přiměřené aktuálnímu podnětu kvalitou ani kvantitou. Může se projevit též mimickou inadekvátností (nemocný se tváří plačtivě při veselé náladě, nebo se směje, přestože je mu smutno a úzko (paramimie).
 2. emoční ambivalence – současně jsou přítomné kladné i záporné emoce, nálady a city. Časté u schizofrenie, fobií, depresí.
 3. emoční oploštělost – afektivita setřelá, nevýrazná, neměnná, jsou lhostejní, neúčastní. U schizofrenie, organ. poruch, poruch osobnosti
 4. emoční labilita – měnlivé emoce
 5. emoční inkontinence – větší stupeň emoční lability. Nestálost a neschopnost udržet emoce v jednom směru. Střídaní emocí nemusí být však tak rychlé a je přítomna výraznější emoční odklonitelnost. Zejm. u organ. poruch.
 6. emoční tenacita – dlouhé přetrvávání emoce – opak emoční lability. U poruch osobnosti (fanatických).
 7. emoční inkongruence – prožívání a projev neodpovídá myšlenkovému obsahu. Pacient např. nezaujatě líčí hrůzné bludné prožitky – důležitý příznak schizofrenie
 8. alexitymie – neschopnost nebo obtížnost rozumět vlastním emocím. Výkyvy nálady většinou interpretují tělesně (somatizace), dochází k „řeči orgánů“.
 9. idisynkrazie – selektivní emoční přecitlivělost a odpor vůči různým vjemům a situacím (pilování, pohled na krev…)
 10. katatymie – výrazné emoční zkreslení někt. psych. funkcí – myšlení, úsudek, chování…
Další články
Close

První dojem = klíč k úspěšnému pohovoru i prvnímu rande

Jak udělat dobrý první dojem? Být tím nejlepším kandidátem na danou pracovní pozici, nebo být okouzlující pro člověka, se kterým jdete na rande, nestačí. Kromě...