Poruchy myšlení

https://flic.kr/p/6sEYsg
Advertisement

Myšlení = proces zprostředkovaného a zevšeobecněného poznání skutečnosti. Myšlení se uskutečňuje pomocí představ a pojmů.

1. PORUCHY FORMY MYŠLENÍ

 • poruchy dynamiky myšlení
  • útlum myšlení= zpomalení myšlenkových procesů
   • bradypsychismus = zpomaleny i ostatní psych. funkce – bradylogie s dlouhými pauzami mezi slovy a dlouhými latencemi do odpovědi
   • záraz myšlení
   • mutizmus = myšlení probíhá dál, je porucha řečové produkce
   • aphrasia voluntaria = úmyslné mlčení
  • zrychlení myšlení
   • tachypsychismus = i jiné psych. funkce
   • myšlenkový trysk = vystupňovaná forma → tachylogie (logorea). Logorea může vyústit v pseudoinkoherenci – neschopnost přiměřeně verbalizovat zrychlený myšlenkový proces (zejm. v mánii).
 • poruchy struktury myšlení
  • ulpívavé myšlení = setrvává na jedné představě nebo pojmu → perseverace nebo vebigerace (opakování části slova, hlásky, tónu)
  • nevýpravné myšlení = setrvává na jedné myšlence. V řeči se vrací stále ke stejnému tématu, byť i v různých formulacích
  • zabíhavé myšlení = hlavní myšlenkový směr je přerušován a doplňován vedlejšími, nepodstatnými myšlenkami
  • tangenciální (rozjíždivé) myšlení – myšlenky na sebe navazují velmi vzdáleně – odpověď souvisí s otázkou velmi vzdáleně
  • rezonérství (plané mudrování) – neplodné úvahy o bezvýznamných věcech – často u hebefrenní formy schizofrenie
  • paralogické neboli dyslogické myšlení = narušení logické vazby myšlení – myšlenky na sebe navazují podle povrchních souvislostí a náhodných asociací. Abstrahující myšlení – vytrhává určité části skutečnosti a spojuje ji do nepatřičného celku s jinou skutečnosti (chce poslat ruku domů pro peníze). Aglutinující myšlení – vytváří nové pojmy → slovním vyjádřením jsou neologismy
  • inkoherentní neboli nesouvislé myšlení = rozvolnění logických a asociačních vazeb. Extrémní projev = slovní salát (schizofázie)
  • obsedantní (nutkavé) myšlení = postižený se uvědomuje jejich neodůvodněnost a nesmyslnost, avšak nedokáže je vůlí potlačit
  • ovládavé myšlení = po delší dobu a opakovaně převládá určitá myšlenka
  • katatymní a holotymní myšlení = myšlení zkreslené emotivitou
  • autistické myšlení = snížený kontakt mezi subjektivním světem nemocného a objektivní realitou. Náplň myšlení tvoří subj. prožitky, fantazie – těm nemocný připisuje charakter obj. reality. Verbální produkce bývá minimální, nemocný se svému okolí jeví jako netečný. Méně vyjádřena a zpravidla nepatologická forma se nazývá introvertované myšlení – nemocný je schopen rozlišovat mezi skutečností a fantazií.
  • symbolické a magické myšlení  – schizofrenie
  • vztahovačné (paranoidní myšlení) – připisuje neutrálním jevům a situacím ve svém okolí zvláštní význam ve vztahu k vlastní osobě

2. PORUCHY OBSAHU MYŠLENÍ (BLUDY)

bludy = mylné a nevývratné osobní přesvědčení založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality

charakteristiky bludu:

 1. chorobný vznik – součást duševní poruchy
 2. nepravdivost
 3. nevývratnost
 4. vliv na jednání
 5. individuální a soukromý útvar – není produktem obecného mínění

vývoj bludu:

 1. bludná nálada, bludná vztahovačnost (někt. věci mají zvláštní skrytý význam) nebo bludné vnímání (skutečnému vjemu je přikládán neodpovídající význam i vzpomínkový klam). Tedy neurčité vágní přesvědčení bez obsahu.
 2. bludný nápad – uvědomí si spojitosti
 3. zformovaný blud = nepravdivá interpretace skutečnosti
 4. možnosti dalšího vývoje:
  • po léčbě dojde k ústupu = korekce bludu
  • dezaktualizace = ztrácí emoční náboj
  • rozpadne se pouze částečně → bludný relikt
  • fixace v psychice člověka → chronifikace
  • maligní variantou je systemizace bludu
  • disimulace bludu – sociální úzdrava – opozdření bludu

rozdělení bludů podle obsahu

 1. bludy expanzivní:
  • megalomanické – mimořádný význam vlastní osobnosti
  • extrapotenční – mimořádné nadání, vlastní schopnosti
  • originární – vznešený původ
  • inventorní – vynálezce nevýznamného (nesmyslného) objevu
  • reformátorské – povede změny v organizaci společnosti
  • religiózní – nový spasitel
  • erotomanické – neodolatelný pro druhé pohlaví
  • eternity – bude žít věčně
 1. bludy depresivní
  • mikromanické – podceňují vlastní osobnost
  • insuficienční – vlastní neschopnost
  • autoakuzační – bludná sebeobviňování za různá neštěstí – za války…
  • obavné– obava, že se přihodí katastrofa
   • ruinační blud – přesvědčení o totálním úpadku, zchudnutí
   • negační (nihilistický) – popírá existenci vlastní nebo někoho z rodiny
   • blud enormity – svojí činností nebo existencí přivodí karastrofu
   • blud eternity (ahasverismus) – bude věčně trpět za své hříchy (smrt by byla vykoupením)
   • Cotardův syndrom = blud negační + enormity + eternity – často u deprese v pozdějším věku
  • hypochondrické
  • dysmorfofobické – část těla je znetvořená
 1. bludy paranoidní– základem je chorobná vztahovačnost
  • paranoidní – připisuje věcem kolem sebe význam ve vztahu k vlastní osobě
  • perzekuční – přesvědčení o pronásledování a ohrožení
  • kverulační – pod vlivem přesvědčení o perzekuci si stále stěžuje na policii, dává žaloby, odvolává se…
  • emulační (žárlivosti) – chorobné přesvědčení o nevěře partnera
  • transformační – chorobný pocit změny osobnosti
  • metamorfózy – pocit změny v jinou bytost, např. zvíře

rozdělení bludů podle vzniku

 1. primární blud – vyvíjí se v důsledku vlastní poruchy interpretace světa, tedy myšlení a je většinou vedoucím příznakem příslušné poruchy. Obsah je obvykle nezávislý na momentální náladě – je nesyntonní neboli inkongruentní.
 2. sekundární blud – odvozen od poruchy jiných psych. modalit, nejčastěji od nálady. Jedná se vždy o bludy, jejichž obsah odpovídá patologické náladě – bludy syntonní s náladou neboli bludy kongruentní s náladou
 3. indukovaný blud – bludy u induktora i indukovaného jsou obvykle chronické a jsou buď rázu perzekučního nebo velikášského

rozdělení bludů podle úrovně generalizace – zda jsou bludy omezené nebo mají tendenci šířit se na další oblasti života.

 1. solitární blud = jeden blud týkající se jen určité oblasti reality
 2. ohraničené bludy = několik bludů, které se dále nešíří
 3. systemizovaný blud = neustále se šíří. Např. perzekuční blud – nejdříve ho pronásledují tajné služby, potom i rodina… Typické pro trvalou poruchu s bludy.
Další články
Close

Akupunktura zlepší paměť u kognitivního poškození

Dle nového výzkumu dokáže akupunktura (ať už doplněna o léky, či ne) významně zlepšit kognitivní funkce a paměť u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI). Metaanalýza...