Poruchy vnímání

https://flic.kr/p/6kvKJz
Advertisement

Vnímání je aktuální odraz reality v našem vědomí zprostředkovaný senzorickými receptory. Na periferní část receptoru působí podnět, který vyvolá vzruch. Vzruch je veden do mozku, kde v příslušné oblasti vyvolá počitek. Současně působí více podnětů, vzniká tedy více počitků. Ty se integrují s minulou zkušeností a vzniká komplexní vjem.

PORUCHY VNÍMÁNÍ, KT. NEJSOU PATICKÉ:

1. smyslové klamy
2. Purkyňovy paobrazy (následné barevné kontrasty)
3. živá představa
4. eidetizmus – schopnost věrně se živou senzorialitou v představě reprodukovat viděnou nebo slyšenou skutečnost. Běžný u dětí do 15 let, u umělců…
5. pareidolie – fantazijní dotváření reálných neurčitých útvarů
6. synestezie – asociace a zaměňování vjemů z různých čidel (např. barevné slyšení)

PATICKÉ PORUCHY VNÍMÁNÍ:

1. ILUZE

= zkreslené, deformované vjemy vyvolané skutečným reálným podnětem
– vnímající své iluzi bezvýhradně věří. Pseudoiluze = patický vjem, při němž je si osoba vědoma, že jde o zkreslený vjem.

 • sluchové – pacient v neutrálních zvucích nebo řeči slyší zřetelně jiné zvukové signály nebo řeč. Patří k nim i iluze řeči.
 • zrakové – patří sem i iluze identifikace osob:
  • iluze dvojníka (Capgrasův fenomén) – pacient vidí v blízké osobě někoho, kdo se za ni jen vydává, dvojníka.
  • Frégoliho syndrom – nemocný zaměňuje známou osobu s cizími lidmi
  • iluze metamorfózy – pacient vnímá, že lidé se změnili fyzicky i psychicky v jiné osoby
 • čichové a chuťové
 • hmatové – např. prádlo na těle je vnímáno jako sexuálně dráždivé dotyky domnělého partnera
 • pohybové (kinestetické) – pocit nezvykle snadného nebo naopak obtížného pohybu v důsledku zdánlivě změněné hmotnosti končetin
 • útrobní (viscerální) – pocit změněné funkce či velikosti, tlaku ne pohybu vlastních útrob

2. HALUCINACE
= šalebné vjemy bez jakéhokoliv vnějšího reálného podnětu

– jsou nevývratné
– podle kritičnosti:

 • pravé = pacient věří v jejich realitu
 • nepravé = pseudohalucinace – jsou již při svém vzniku korigovány

– podle složitosti:

 • elementární = jednotlivé smyslové podněty
  • optické (barvy, stíny, odlesky) = fotomy
  • akustické = akoazmata
  • jednotlivá slova = fonémy
  • z oblasti čichu = olfakce, odorace
  • z oblasti chuti = gustace
 • komplexní – souhrny počitků – halucinace postav, zvířat, scén…
 • kombinované – z několika smyslů současně – postava mluví a dotýká se pacienta…
 • asociované – po primární halucinaci následuje další – nemocný slyší hlas, že bude otráven a vzápětí cítí čpavé páry

– podle domnělé lokalizace:

1. smyslové

 • sluchové– nejčastěji jsou slovní a pacient je označuje jako hlasy:
  • imperativní – přikazují
  • teleologické – radí
  • antagonistické n. kontrérní – když se o pacienta hádají
 • zrakové
  • makropsie – objekty jsou větší
  • mikropsie – objekty jsou menší
  • mikrozoopsie (delirium tremens)
  • halucinace liliputánů – vidí zmenšení postavy lidí (del. tremens, atropin a jiné anticholinergní látky)
  • flashbacks = echo fenomény = psychotické reminiscence – spontánně se opakující halucinace a iluze u osob s anamnézou abusu halucinogen. látek
  • autoskopické halucinace – vidění sebe sama, většinou před sebou nebo jinde v prostoru
 • čichové a chuťové – dif dg: aura při epilept. záchvatu a unciformní krize (dráždění uncus gyri hippocampi nádorem)
 • taktilní
 • kinestetické – je přesvědčen, že létá, padá. Zvláštním případem jsou hal. verbálně-motorické (Séglasovy) – jeho ústy mluví jiná, cizí osoba, a graficko-motorické – jeho rukou píše někdo jiný
 • orgánové (viscerální) – své útroby vnímá falešně
 • negativní tělové halucinace – popírají existenci některých částí těla

2. intrapsychické

– odnímání (amputace) nebo vnucování (imputace) myšlenek
– myšlenky jsou ozvučovány, zveřejňovány

3. inadekvátní

– nemocný halucinuje vjemy jiným než příslušným čidlem – např. čichá nohama
– hal. extrakampinní – halucinovaný vjem projikuje mimo dosah svého čidla

PSEUDOHALUCINACE

 • Lhermitterovy pedunkulární pseudohalucinace – při lézi pedunculus cerebri. Jsou to vidiny pohybujících se barevných zvířat a lidských postav (větš. liliputánů). Sám popisuje, že je vidí jako v divadle.
 • Pickovy pontinní vize – vidí, jak se bortí stěny, křiví linie předmětů, prostupují se navzájem předměty i lidé
 • Hypnagogní a vilagogní pseudohalucinace

NONVERBÁLNÍ PROJEVY ILUZÍ A HALUCINACÍ

– naslouchací postoje nebo samomluva u sluchových halucinací
– blažený, extatický výraz – u zrakových, čichových
– zábrany proti halucinacím – masky…

3. PSYCHOSENZORICKÉ PORUCHY

– poruchy syntézy v oblasti jednotlivých analyzátorů – složité vjemy jsou vnímány zkresleně
– od gnostických poruch se odlišují tím, že zde není porušena identifikace a rozpoznávání, je porušena forma vjemu, způsob, jakým se vjem jeví.

 • poruchy vnímání vlastního těla(poruchy tělesného schematu)
  • dysmorfofobie – pocity a obavy, že se jim deformuje část obličeje
  • halucinace vlastního zápachu
  • příznak zrcadla – sleduje s úzkostí transformaci svého obličeje, dlouho a opakovaně se pozoruje v zrcadle, sleduje svůj výtaz, zjev.
 • poruchy vnímání pohybových změn okolí – okolní svět se zdá mrtvý, nepohyblivý, vnímá ho jako cizí, jako ve filmu
 • poruchy vnímání formy předmětů – metamorfopsie – předměty se zdají být znetvořené a pokřivené
 • poruchy vnímání prostoru – dysesterognozie – poruchy vnímání perspektivy – předměty jsou zmnožené (polyopsie), zmenšené (mikropsie), zvětšené (makropsie). Mohou se zdát být na jiném místě než jsou – optická alestezie
 • poruchy vnímání času – dyscronognozie – události trvají buď moc dlouho nebo krátce

příčiny psychosenzorických poruch:

 • organické
 • psychózy
 • medikamenty:
  • pravé halucinogeny – LSD, meskalin…
  • delirogeny – fencyklidin, ketamin, ditran
  • psychostimulancia (amfetamin…)
  • anticholinergika
  • dopaminergní látky (levodopa, amantadin, bromokriptin)
  • analgetika a opiáty (morfin, metadon, buprenorfin)
  • antikonvulziva (fenytoin, etosuximid)
  • kardiovaskulární látky (digoxin, propranolol a další beta blok., chinidin…)
  • antiflogistika (indometacin, salicyláty, kortikosteroidy)
  • antimikrobiální látky (antimalarika, insoniazid, sulfonamidy, tetracykliny)
  • ostatní (cimetidin, ranitidin…)

4. GNOSTICKÉ PORUCHY

– souvisí s poruchou korových analyzátorů při neporušenosti smyslových orgánů

 • Babinského anozognoze levostranné obrny těla – při levostranné hemiplegii při postižení pravé hemisféry – nemocní si deficit neuvědomují a při postavení padají
 • autotopagnozie – neschopnost rozlišovat jednotlivé části vlastního těla (levou od pravé apod.). Gerstmanův syndrom (nejč. při lézi parietálního laloku) = prstní agnózie (neschopnost pojmenovat prsty) + porucha pravolevé orientace + alexie + akalkulie
 • syndrom fantomového údu
Další články
Close

Samota nám škodí stejně jako 15 cigaret denně

Samota a společenská izolace škodí našemu zdraví, a to nejen v duševní rovině, ale i fyzicky. Nejedná se však o problém pouze u starších lidí,...