Alzheimerova demence patří mezi nejčastější demence vůbec. Představuje až 60% všech demencí. Uvádí se, že ve věku 65 let trpí touto formou demence asi 3% populace. Na každých dalších 5 let věku připadá dvojnásobný výskyt. U Alzheimerovy choroby rozlišujeme dvě formy: forma s časným začátkem se objevuje před 65. rokem život a mívá rychlejší průběh…

Přesný mechanismus vzniku není zcela ještě znám. Víme dost o procesech, které se při této chorobě dějí v mozku. Nevím však, jak všechny tyto chorobné změny zastavit a zvrátit. Bylo zjištěno, že u Alzheimerovy demence dochází ke změnám v mozku. Ty se týkají jak buněk (neuronů), tak i prostorů mezi nimi. V okolí neuronů dochází…

Zatím neexistují běžně používané metody, pomocí kterých bychom mohli například z krve diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Spoléháme se tedy pouze na diagnostická kritéria. Vycházíme z obecných kritérií demence a u Alzheimerovy demence je ještě nutné, aby u pozdní formy byl pouze pomalý vývoj choroby a/nebo aby postižení paměti převládalo nad postižením intelektu. Dále je nutné vyloučit…

Zatím neumíme léčit příčinu Alzheimerovy choroby. Můžeme však její postup alespoň částečně zpomalit. Terapie je zaměřena jednak na poruchy paměti a intelektu (tedy kognitivních funkcí) a jednak na související BPSD – tedy zejména poruchy chování. Pro léčbu poruch paměti a intelektu užíváme takzvaná kognitiva. Pro jednoduchost k nim řadíme i látky zamezující nadměrnému vstupu vápníkových…