Poruchy vědomí

https://flic.kr/p/5FH5Hv
Advertisement

Vědomí je charakterizováno následujícími funkcemi:

 • vigilita (bdělost) – odpovídá kolísání stavu vědomí v rozmezí bdělého stavu, odráží funkci retikulární formace
 • lucidita (jasnost) – je dána schopností uvědomění si sebe sama a svých vnitřních mentálních stavů
 • kapacita (rozsah) – míra schopnosti vnímat události a jevy, které se odehrávají kolem nás
 • idiognoze – schopnost přiřadit obsah vědomí k našemu já; objektivizovat, co jsou vlastní psychické procesy a které jevy jsou mimo jedince
 • sebeuvědomování – schopnost zaujmout postoj k vlastnímu chování a jednání a zahrnuje i hodnocení vlastní osoby na základě posuzování jiných lidí

Stav vědomí nejč. hodnotíme pomocí orientovanosti:
autopsychická or. – orientovanost vlastní osobou
alopsychická or. – orientovanost místem, časem a situací
somatopsychická or. – orientovanost ve svém vlastním tělesném schématu

KVANTITATIVNÍ PORUCHY

 1. SOMNOLENCE – působí dojmem ospalého, podřimujícího. K jasnému vědomí jej lze přivést na krátkou dobu vnějšími podněty. Reaguje na dotyky, oslovení, je schopen odpovídat na dotazy. Myšlení je zpomalené, odpovídá po určité latenci. Orientovanost je zachována.
 2. SOPOR – spící, k jasnějšímu vědomí ho lze přivést jen silnými podněty a na krátkou dobu. Snižují se reflexy, mírně klesá frekvence dechu a pulzu.
 3. KOMA– stav bezvědomí, nereaguje ani na bolest
  1. mělčí koma – zpomalení dechu, pulzu, snížení tlaku, zornice jsou mydriatické, ještě reagují na světlo, objevují se patologické reflexy – Babinského, obranné apod.
  2. hlubší koma – dýchání hluboké a rytmické, krevní tlak může být až neměřitelný, oční zornice miotické, nereagují na osvit. Patologické reflexy se objevují v tomto sledu: vyhasínání břišních reflexů na straně odpovídající dom. hemisféře, potom i na druhé straně, pak se objevují iritační pyramidové jevy na končetinách, opět nejprve na straně odpovídající dom. hemisféře. Coma vigile (apalický syndrom, akinetický mutismus) = leží s otevřenýma očima, hledí strnule před sebe nebo bloudí očima bez fixace pohledu. Nereaguje ani na bolestivé podněty.
 4. MDLOBA (KOLAPS, SYNKOPA) – náhlá, krátkodobá kvatitativní porucha vědomí, která většinou vzniká nedokrvením mozku.

KVALITATIVNÍ PORUCHY

1. DELIRIUM

– akutní kvalitativní porucha vědomí s fluktuujícím průběhem a náhlým vznikem
– nejprve dochází k dezorientaci časem (první příznak), pak místem a v nejtěžších případech také osobou
delirantní syndrom – kromě poruchy vědomí je zde přítomna též:

 • porucha pozornosti – otázky musí být opakovány, pacient odpovídá s latencí. Sedmičkový test
 • porucha vnímání (není podmínkou)
 • porucha myšlení – brady/tachypsychismus až úplná dezorganizace myšlení
 • poruchy paměti – narušení okamžitého zapamatování a krátkodobé paměti, konfabulace, dlouhodobá paměť zůstává zachována
 • poruchy emotivity – úzkost, strach, deprese, apatie, zlost, labilita
 • psychomotorika – hypo/hyperaktivita – deliria dělíme na
  • furibundní – intenzivní psychomot. aktivita
  • blandní – bez silněji vyznačeného mot. neklidu
  • musitující – halucinatorní představy zde vedou k drobným automatickým pohybům (např. floccilegium – sbírání vloček, snítek na pokrývce)
 • narušený cyklus spánku a bdění – inverzní typ spánku (denní spavost a insomnie v noci)
 • neurologické příznaky:
  • dysnomie = amnestická afázie – neschopnost pojmenovat předložené předměty, případně se dočkáme správného názvu až po napovězení první hlásky
  • dysgrafie
  • tremor a asterixis, ataxie, myoklonus, choreatické pohyby, dysartrie, ložiskové neurolog. příznaky, vegetativní symptomy (tachykardie, hypertenze, pocení, dilatace zornic, zčervenání, inkontinence)

trvání deliria – větš. 1 – 4 týdny

průběh:

 1. prodromální fáze (někdy) – 1-2 dny předem, nespecifické příznaky (neklid, insomnie, živé sny, hypersenzitivita ke zrakovým a sluchovým podnětům)
 2. prvním příznakem je dezorientace v čase
 3. v průběhu je typické kolísání symptomatologie – zhoršení stavu v noci nebo ve tmě (syndrom soumraku – sundown syndrom). Lucidní intervaly (zlepšení pozornosti a koherence myšlení) přicházejí nejčastěji ráno

screening deliria:

 • zjištění poruch pozornosti (sedmičkový test)
 • zjištění orientovanosti
 • testování paměti – opakovat po 5 minutách 3 slova a 3 objekty, popsat okolnosti hospitalizace…
 • schopnost abstraktního myšlení – rozlišení podobných pojmů (řeka x jezero), přísloví
 • testovat rychlost myšlení – má říci co nejvíce slov v jedné minutě – norma je 30
 • MMSE a test hodin

etio:

 • prim. intrakraniální onemocnění
 • systémová tělesná onemocnění postihující sekundárně mozek
 • toxická agens včetně léků (anticholinergika, dopaminomimetika, serotonergní látky, blokátory H1 a H2 rec. apod.)
 • abstinenční syndromy po odnětí alkoholu a sedativně-hypnotických léků
Další články
Close

Dlouhodobý stres dle nové studie souvisí s obezitou

U lidí dlouhodobě trpících stresem existuje vyšší pravděpodobnost, že budou obézní, jak uvedl nový výzkum vědců z University College London. Stres je dlouhodobě (avšak nepodloženě) spojován...