Škodlivé užívání

https://flic.kr/p/7Kj61M
Advertisement

Tzv. škodlivé užívání je definováno jako poškození tělesného či duševního zdraví nebo narušení mezilidských vztahů v důsledku konzumaci alkoholu. Konzumace by měla být dlouhodobá, alespoň jeden měsíc trvající.

TĚLESNÉ ZDRAVÍ

Alkohol (ethanol) sám o sobě je toxickou látkou. Ne náhodou se přidává do desinfekčních prostředků, vod po holení apod. V organismu je ethanol zpracováván pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy (= alkoholoxidázy) na acetaldehyd, ze kterého pak vzniká kyselina octová. Samotnou nevolnost po alkoholu nezpůsobuje ethanol, ale právě acetaldehyd.

Alkohol působí toxicky zejména na játra. Zde se nejprve rozvíjí steatóza (hromadění tuku), pak cirhóza (hromadění vaziva), obojí na úkor vlastní jaterní tkáně. Přítomnost cirhózy výrazně zvyšuje riziko vzniku rakoviny jater. Tím, jak játra vazivovatí, stávají se hůře prostupná pro krev směřující ze střeva tzv. vrátnicovou žilou (vena portae). Tato krev játra obchází různými spojkami v těle. Jedny z takových spojek se nachází v jícnu. U chronických alkoholiků se velmi často setkáváme s náhlým a masivním krvácením z těchto takzvaných jícnových varixů, které často vedou ke smrti dotyčného.
Alkohol jako toxická látka dále poškozuje nervovou tkáň. A to jak centrálně (v mozku), tak i periferně (mimo mozek a míchu). Na periferii (tj. zejména v oblasti končetin) se rozvíjí tzv. polyneuropatie – ta se projevuje mravenčením, snížením citlivostí a špatně léčitelnou bolestí. Centrálně (v mozku) dlouhodobý abusus alkoholu vyvolává mj. epileptické záchvaty. Ty se nejčastěji poprvé objeví v rámci odvykacího stavu při odnětí alkoholu.

Z dalších orgánových poškození se setkáváme se zánětem slinivky břišní (pankreatitidou), s onemocněním srdce (kardiomyopatií), s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), s poruchami srážení krve (zejména úbytkem krevních destiček), s rakovinou apod.

Alkohol a těhotenství
Podobně jako při užívání léků, je i z hlediska konzumace alkoholu nejrizikovějším obdobím těhotenství první trimestr. Problém je, že v tomto období žena někdy teprve zjišťuje, že je těhotná.

Alkohol bez problémů přechází placentou. To znamená, že v krvi plodu je stejná koncentrace (promile) jako v krvi matky. Má-li tedy matka v krvi 1,5 promile, stejně tak má i plod. Ten má však 100x nižší hmotnost, tedy koncentrace je pro něj relativně 100x vyšší!

Při dlouhodobém příjmu většího množství alkoholu během těhotenství stoupá rozvoje riziko tzv. fetálního alkoholového syndromu. Jedná se o soubor nevratných příznaků, vývojových poškození u plodu, mezi které patří:
celkové opoždění vývoje – nízká porodní hmotnost, malý vzrůst, mentální retardace
abnormity v oblasti obličeje
poškození vnitřní orgánů – srdce, ledvin apod.

V těhotenství, zejména pak prvním trimestru, proto doporučujeme se alkoholu zcela vyhýbat.

PSYCHIKA
Pokud příjem alkoholu trvá po většinu života, setkáváme se i tzv. depravací osobnosti. To znamená, že se mění celá osobnost dotyčného, stává se z něj někdo jiný. Dochází k úbytku sociálních schopností, dotyčný přichází o takt, začíná v být kontaktu hrubým. Pozbývá soudnosti. Nemá na změny svého chování dostatečný náhled. Může být emoční labilita, zvýšená podrážděnost a další projevy.

VZTAHY
Asi není chronického alkoholika, který měl bezproblémové vztahy se svými nejbližšími. Alkoholik často dokáže svůj problém dlouho tajit, a to i několik let. Může se stát, že navážete s někým vztah, kdo se alkoholu úzkostlivě vyhýbá. Za dva roky spokojeného vztahu však z ničeho nic partnera najdete doma namol opilého. Dlouho bojoval se závislostí, která jej dohnala.

Alkoholik znovu a znovu selhává v partnerských vztazích. Často si hledá vztahy, ve kterých protějšek trápí stejný problém. Pak se samozřejmě závislost posiluje a pro jednoho i druhého je výzvou jednak nechat alkoholu a jednak změnit partnera nebo ukončit vztah. Důrazně varujeme ženy nebo muže vstupující do manželství vědouce, že jejich partner/ka má vážné problémy s alkoholem. Takové partnery nepřevychováte. Musí chtít oni sami.

Domácí násilí
Domácí násilí se často objevuje právě pod vlivem alkoholu. Do roku 2007 nebyla tato problematika zákonnými normami vůbec řešena. Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon č. 135/2006 Sb. Zákon představuje komplexní řešení, které koordinuje postup Policie, justice a tzv. intervenčních center.

Jedním ze základních opatření je tzv. institut vykázání. Tedy je-li domácí policii nahlášeno, pak policie má možnost vykázat násilníka na 10 dnů ze společného obydlí. Toto vykázání není chápáno jako trest pro násilníka, ale jako ochrana pro ohroženou osobu. Po dobu těchto deseti dnů se ohrožené osobě věnují pracovníci tzv. intervenčního centra, kteří jí poskytnou psychologickou, sociální i právní pomoc.

O uplatnění možnosti vykázání dotyčného tedy rozhoduje policie. Neznamená to však, že když zavoláte policii a nahlásíte domácí násilí, bude okamžitě násilník vykázán. Policie nejprve musí ověřit, zda se jednalo o skutečné domácí násilí – mnohdy jsou pod vlivem alkoholu oba aktéři nebo dokonce jen domnělá poškozená. Pak teprve, usoudí-li, že by se násilí mohlo opakovat, může využít možnosti vykázání násilníka. K vykázání není třeba souhlasu ohrožené osoby. Institut vykázání se dále vztahuje pouze na společné obydlí. Nezahrnuje udělení zákazu násilníkovi přiblížit se nebo jinak kontaktovat ohroženou osobu. Tyto zákazy může nařídit až soud v případném následném soudním řízení.

Uvedenou lhůtu 10 dnů vykázání nelze zkrátit, a to ani na základě požadavku ohrožené osoby (mohla k tomuto požadavku být přinucena násilníkem).

Po uplynutí 10 dnů je tedy možný návrat násilníka zpět do společného obydlí. Ohrožená osoba může dosáhnout prodloužení své ochrany, zde ovšem už ne prostřednictvím policie, ale prostřednictvím soudu. Na ten v takovém případě musí podat návrh na tzv. předběžné opatření. Tedy zatímco v případě vykázání stačilo dát podnět policii, v případě soudního řízení musí ohrožená osoba aktivně dát návrh na soudní řízení.
Seznam intervenčních center: http://www.domacinasili.cz/prakticke-rady/prvni-krok/

ZAMĚSTNÁNÍ
Dle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., §106) je zakázáno požívat alkoholické nápoje na pracovišti. Konkrétně zákon ukládá „nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně“. Pamatuje také na možnost požití alkoholu před vstupem na pracoviště, tedy „nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele“. Tím zákon pamatuje na situace, kdy si dá pracovník pivo ráno před nástupem do práce nebo v průběhu obědové pauzy v restauraci.

Dále je dle zákoníku zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zaměstnavatel za tímto účelem má právo provést dechovou zkoušku. Pokud je tato zkouška zaměstnancem bez vážného důvodu odmítnuta, porušuje zaměstnanec povinnosti vyplývající z právních předpisů. Pokud zkoušku odmítne opakovaně (nejméně třikrát), může obdržet i výpověď.

V případě, že zaměstnanec uvede vážné důvody, pro které se nemůže podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se dotyčný pracovník podrobil lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Pokud zaměstnanci brání vážné důvody v dechové zkoušce a zároveň odmítne lékařské vyšetření krve nebo moči, nemůže ho zaměstnavatel postihnout, protože nebyla prokázána přítomnost návykové látky v těle zaměstnance.

Je však nutné pamatovat na zákon č. 379/2005 Sb., který říká, že odmítne-li se osoba vyšetření podrobit, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Je tedy zřejmé, že každou takovou situaci, kdy se zaměstnanec odmítne podrobit zkoušce a vyšetření, je nutné posuzovat individuálně a záleží na daném soudu, jak nakonec rozhodne.

Další informace k požívání alkoholu v pracovním poměru:

  • požívání alkoholických nápojů není dovoleno ani na služební cestě
  • je zakázáno požívat návykové láky na pracovišti i mimo pracovní dobu

Zákon vyjmenovává výjimky, kdy je možné alkoholické nápoje na pracovišti požívat. Zájemce o tyto podrobnější informace odkazujeme na zmíněný zákoník práce.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Dalším následkem škodlivého užívání alkoholu může být ztráta řidičského průkazu se všemi důsledky pro pracovní i soukromý život dotyčného. Jaké jsou zde zákonné normy?

V prvé řadě zde platí, že zastaví-li řidiče hlídka a prokáže-li mu obsah alkoholu v krvi vyšší než 1 promile, pak se již nejedná pouze o přestupek, ale rovnou o trestný čin. Pokud je hodnota do 1 promile, jedná se tedy o přestupek. Pokud je hodnota nižší než 0,25 promile, ale vyšší než nula, pak se může jednat o projev fyziologické hladiny alkoholu v krvi a nemělo by toto být hodnoceno ani jako přestupek.

Dojde-li tedy k prokázání pozitivity alkoholu v krvi a jedná-li se o přestupek, je řidiči odebrán řidičský průkaz a zároveň je s ním zahájeno správní řízení. Na jeho konci může být řidiči udělena pokuta ve výši až 20.000 Kč, zákaz řízení až na rok (minimálně na 6 měsíců) a dále jsou mu odečteny body.

V případě hladiny alkoholu v krvi vyšší než jedno promile se jedná o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Zde může dojít k odnětí svobody dotyčného až na jeden rok, zákazu řízení až na 10 let, dále také peněžitý trest (až 5.000.000 korun) a trest obecně prospěšných prací.

V případě odmítnutí kontroly na alkohol řidič přijde opět o body, přijde o řidičský průkaz až na 2 roky a bude muset zaplatit pokutu.

JAK ZISKAT ZPET ŘP – pravidelné kontroly v případě dg závislosti. PSYCHOLOGICKE VYS – je tezke jej ziskat? Kolik stoji?

Další články
Close

Nedobrovolná hospitalizace

Přijetí do psychiatrické léčebny nebo do jiného lůžkového zařízení může být dobrovolné nebo nedobrovolné. Otázka dobrovolnosti je spjata zejména s psychiatrickými zařízeními, není však jejich výsadou...